ultravps-$4.16/Xen/1g内存/30g硬盘/1T流量/德国

2014年3月9日00:01:57ultravps-$4.16/Xen/1g内存/30g硬盘/1T流量/德国已关闭评论878

ultravps家的基于XEN.PV的VPS促销来了,1G内存月付4刀啊,大爱!ultravps是隶属于Bradler & Krantz GmbH Co KG(成立于1999年的德国品牌),其实也就是providerservice.com,可靠性还是有保障的! 基于XEN PV,solusvm面板,数据中心在德国,测试:http://130.255.190.251/100mb.bin

ultravps-$4.16/Xen/1g内存/30g硬盘/1T流量/德国

512MB Xen-PV 

 • 512MB RAM
 • 1 CPU Core
 • 15GB disk space
 • 500GB bandwidth
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4 address
 • 20x IPv6 address
 • Xen-PV/SolusVM
 • €2 | $2.77/month
 • 购买地址
1GB Xen-PV 

 • 1GB RAM
 • 1 CPU Core
 • 30GB disk space
 • 1000GB bandwidth
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4 address
 • 20x IPv6 address
 • Xen-PV/SolusVM
 • €3 | $4.16/month
 • 购买地址“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw