Vultr:新用户送100美元测试金额,可选16个机房的云服务器,还有VDS和独立服务器

2020年1月27日07:50:05优惠码Vultr:新用户送100美元测试金额,可选16个机房的云服务器,还有VDS和独立服务器已关闭评论

vultr又有了新的一些针对新用户的优惠信息,只要是还没有使用过vultr产品的用户,都可以收到来自vultr官方赠送的100美元的试用金额。不过,用户必须使用信用卡或者PayPal来激活;试用期为1个月,没有使用完的额度会自动失效!用户注意,必须通过推荐链接注册账号才有赠送:

 

官方推荐https://billing.raksmart.com/whmcs/aff.php?aff=1296

其实官方也支持官方除了支持PayPal和信用卡付款之外,还支持微信、支付宝、比特币,不过你使用这些付款的话就不能享受100美元的试用金额了。

 

网络测试

 • 法兰克福(德国)      https://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 巴黎(法国)             https://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 阿姆斯特丹(荷兰)   https://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 伦敦(英国)             https://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 纽约(美国)             https://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 芝加哥(美国)          https://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 亚特兰大(美国)       https://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 迈阿密(美国)          https://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 达拉斯(美国)          https://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 西雅图(美国)          https://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 硅谷(美国)              https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 洛杉矶(美国)          https://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 悉尼(澳大利亚)       https://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 东京(日本)              https://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 新加坡                        https://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw