123systems-50$/Xen/4核/2g内存/50g硬盘/3T流量/达拉斯

2014年1月24日00:01:37123systems-50$/Xen/4核/2g内存/50g硬盘/3T流量/达拉斯已关闭评论

123systems-50$/Xen/4核/2g内存/50g硬盘/3T流量/达拉斯
123systems,1月促销,其中基于XEN.PV的VPS年付价格超低,采用了SSD做cache,数据中心为达拉斯。个人觉得123systems在促销的时候比较热情但是在过后就没那么有上进了,母鸡性能整体来说属于中等偏下,但是稳定性还不错,如果是买来做个垃圾站什么的倒也合适,如果是商业建站或者是比较给力的网站我个人不是特别推荐,当然大家可以更具自己的需求来选择。

硬盘的I/O还凑合:
[root@~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 2.17417 seconds, 123 MB/s

Linux-1GB-XEN-Yearly
即时生效
保障内存: 1GB
Swap: 1GB
硬盘: 10GB
流量: 3TB/Month
4 核CPU
1 IP
SolusVM控制面板
年付30美元
购买地址

Linux-2GB-XEN-Yearly
即时生效
保障内存: 2GB
Swap: 2GB
硬盘: 50GB
流量: 3TB/Month
4 核CPU
1 IP
SolusVM控制面板
年付50美元
购买地址

更多配置:围观这里 下面是基于openvz的:

Linux-256
及时生效
保障内存: 256MB
突发内存: 512MB
硬盘: 10GB
流量: 500GB/Month
2 核CPU
1 IP
SolusVM控制面板
10美元/年付
购买链接!

Linux-512-SolusVM-WHT
及时生效
保障内存: 512MB
突发内存: 1024MB
硬盘: 20GB
流量: 1TB/Month
2 核CPU
1 IP
SolusVM控制面板
15美元/年付
购买链接!

Linux-1GB-SolusVM-WHT
及时生效
保障内存: 1GB
突发内存: 5GB
硬盘: 25GB
流量: 2TB/Month
4 核CPU
1 IP es
SolusVM控制面板
20美元/年付
购买链接!

Linux-2GB-SolusVM-WHT
及时生效
保障内存: 2GB
突发内存: 2.5GB
硬盘: 35GB
流量: 3TB/Month
4 核CPU
1 IP es
SolusVM控制面板
30美元/年付
购买链接!

Linux-4GB-SolusVM-WHT
及时生效
保障内存: 4GB
硬盘: 100GB
流量: 5TB/Month
4 核CPU
1 IP es
SolusVM控制面板
60美元/年付
购买链接!
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw