ssdvirt-5.2美元/KVM/512m内存/5gSSD/512g流量

2013年11月1日10:39:19ssdvirt-5.2美元/KVM/512m内存/5gSSD/512g流量已关闭评论

ssdvirt在黑色星期五之前发布了其6.5折促销优惠码:LET35 SSDVirt成立于2012年是Garrison Network Solutions LLC(查看)的子业务,该公司于2010年注册于德克萨斯州。今天要说的是基于openvz(2代有vswap)带SSD的廉价VPS(Intel 520 SSDs in RAID 10 on a LSI 9266)。
Dallas, TX: dal.lg.ssdvirt.com
Piscataway, NJ: nym.lg.ssdvirt.com

ssdvirt-5.2美元/KVM/512m内存/5gSSD/512g流量

OpenVZ SSD VPS Hosting Plans

VZ256 - $10.50 $6.83/quarterly
RAM: 256 MB
vSwap: 256 MB
SSD S"不可描述"age: 10 GB
CPU Cores: 1 Core
Transfer: 512 GB
Port Speed: 1 Gbps
IP Addresses: 1 IPv4
Order Now: [Dallas] | [New York Metro]

VZ512 - $6.50 $4.23/monthly
RAM: 512 MB
vSwap: 512 MB
SSD S"不可描述"age: 20 GB
CPU Cores: 2 Cores
Transfer: 1024 GB
Port Speed: 1 Gbps
IP Addresses: 1 IPv4
Order Now: [Dallas] | [New York Metro]

KVM SSD VPS Hosting Plans

KVM-512 - $8.00 $5.20/month
RAM: 512 MB
SSD S"不可描述"age: 5 GB
CPU Cores: 1 Core
Transfer: 512 GB
Port Speed: 1 Gbps
»IP Addresses: 1 IPv4
Order Now: [New York Metro]
“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw