NodePop-6美元/512m内存/10g硬盘/500g流量

2013年11月2日00:38:12NodePop-6美元/512m内存/10g硬盘/500g流量已关闭评论

nodepop.com是一家新成立的小型主机服务公司,当前规模很小,客户也很少,在发展之中,母鸡采用Xeon quad core L5420′s @ 2.5Ghz的CPU 和4x 450g(15k SaS drives in raid 10)的硬盘,接入HE的骨干网络,支持IPV6。有7天退款保障!http://38.83.198.25/100mb.test
NodePop-6美元/512m内存/10g硬盘/500g流量

LG-OpenVZ

 • 1024MB RAM
 • 2 vCPU Cores
 • 20GB Disk space
 • 2000GB Bandwidth
 • 100Mbit uplink
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • OpenVZ/SolusVM
 • Coupon: 7BUCKS
 • $7/Month | Order
SM-KVM

 • 256MB RAM
 • 1 vCPU Core
 • 5GB Disk space
 • 200GB Bandwidth
 • 100Mbit uplink
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM/SolusVM
 • Coupon: kvm50off
 • $3/Month | Order
KVM

 • 512MB RAM
 • 1 vCPU Core
 • 10GB Disk space
 • 500GB Bandwidth
 • 100Mbit uplibk
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM/SolusVM
 • Coupon: kvm50off
 • $6/Month | Order“主机测评”QQ群 - 664890222,点击加入https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=HgaPY4Aw