shardhost-256M/512M/1G内存KVM年付9/18/30美元

优惠码shardhost-256M/512M/1G内存KVM年付9/18/30美元已关闭评论

shardhost-256M/512M/1G内存KVM年付9/18/30美元
shardhost当前达拉斯的母鸡托管在Colo4Dallas数据中心,测速:http://172.245.61.2/100mb.bin。这次的跳楼价促销猜测是为了筹集资金应对空转的母鸡所需费用。不管怎么说,实惠了客户总是好事儿。背景:shardhost,2011年6月注册于英国的小型VPS供应商家(注册号 07679837),目前以为超过3500为客户提供服务,自己拥有机器(托管)!之前已经在Corexchange托管时间超过一年了!

1024mb KVM

 • 1024MB RAM
 • 1024MB Swap
 • 3 vCPU Cores
 • 100GB Diskspace
 • 1024GB Bandwidth
 • KVM/SolusVM
 • 1 IPv4 Address
 • $5/Month | Order
256mb KVM

 • 256MB RAM
 • 256MB Swap
 • 1 vCPU Core
 • 5GB Diskspace
 • 256GB Bandwidth
 • KVM/SolusVM
 • 1 IPv4 Address
 • $10/Year | Order
1024mb KVM

 • 1024MB RAM
 • 1024MB Swap
 • 2 vCPU Cores
 • 20GB Diskspace
 • 1024GB Bandwidth
 • KVM/SolusVM
 • 1 IPv4 Address
 • $30/Year | Order

512mb KVM

 • 512MB RAM
 • 512MB Swap
 • 1 vCPU Cores
 • 10GB Diskspace
 • 512GB Bandwidth
 • KVM/SolusVM
 • 1 IPv4 Address
 • $18/Year | Order Now

本站QQ群:806964688,点击加入,联系站长:QQ3374457177